Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt:

foretningside

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle tilbud, salg og leveranser, med mindre annet er avtalt skriftlig mellom partene.

2. Priser:

Alle priser er i norske kroner eksklusiv merverdiavgift. KGS Systemer AS sine priser fremgr av KGS Systemer AS til enhver tid gjeldende prisliste eller av et konkret tilbud som ogs inneholder informasjon om leveringskostnader som beregnes av KGS Systemer AS som flge av endringer i valutakurser, toll, skatter, avgifter osv. vedrrende den avtalte leveransen.

3. Betaling:

Betaling skal skje senest p den dato fakturaen angir som siste betalingsdag.
Ved for sen betaling har KGS Systemer AS rett til regne renter og purregebyrer p den til enhver tid forfalte betaling med den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente inntil forfalt belp er betalt. Kjpers innbetalinger avskrives frst p plpte, forfalte renter og omkostninger. Deretter avskrives gjelden.
Kjper er ikke berettiget til motregne eventuelle motkrav mot KGS Systemer AS som ikke er skriftlig godkjent av KGS Systemer AS. Kjper har heller ikke rett til holde tilbake deler av kjpesummen p grunn av motfordringer av noen art. Sfremt levering utsettes p grunn av kjper, er kjper likevel forpliktet til betale til KGS Systemer AS, som om levering var skjedd til avtalt tid. KGS Systemer AS kan fravike dette ved skriftlig melding.

4. Eiendomsforbehold:

KGS Systemer AS forbeholder seg eiendomsretten til leverte varer inntil hele kjpesummen inkl. leveringskostnader og eventuelle renter og omkostninger er betalt fullt ut.

5. Levering:

Levering skjer fra KGS Systemer AS lager. Levering foretas p kjpers regning.
Leveringstiden er fastsatt av KGS Systemer AS etter KGS Systemer AS beste skjnn ut fra de forhold som foreligger nr tilbudet fremsettes eller avtalen inngs. KGS Systemer AS kan ikke gjres ansvarlig for leveringsforsinkelser, men vil alltid tilstrebe punktlig levering.

6. Bestillingsfeil:

Varer tas ikke i retur. I spesielle tilfeller kan retur av varer/annullering av ordrer skje ved forutgende skriftlig avtale.
Dette gjelder kun lagervarer i upnet originalemballasje. Bestillingsvarer og ordrer kan ikke annulleres og heller ikke returneres.

7. Produktinformasjon:

Det tas forbehold om feil og endringer i opplysninger i brosjyrer og annet salgsmateriale.
Eventuelle feil og endringer kan ikke gjres gjeldende overfor KGS Systemer AS.

9. Mangler og reklamasjon:

Ved levering plikter kjper straks underske varene i henhold til god forretningsskikk. nsker kjper pberope seg en mangel, skal denne omgende gi KGS Systemer AS skriftlig beskjed om mangelen og dens art. Sfremt kjper har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen og ikke reklamerer som anfrt, kan kjper ikke senere gjre mangelen gjeldende.
KGS Systemer AS kan velge om de vil utbedre mangelen, foreta ny levering eller kreditere varen. Foretas forandringer eller inngrep i det kjpte utstyret uten skriftlig samtykke fra KGS Systemer AS, fritas KGS Systemer AS for enhver forpliktelse.
Sfremt KGS Systemer AS ber om det, skal kjper umiddelbart etter reklamasjonen returnere den angivelig mangelfulle varen til KGS Systemer AS i originalemballasje. Kostnader i forbindelse med retur dekkes av kjper. KGS Systemer AS forbeholder seg retten til enhver tid kun motta den angivelig defekte delen.
Sfremt KGS Systemer AS etter srskilt avtale har ptatt seg yte service, omfatter serviceforpliktelsen kun de solgte produktene. KGS Systemer AS forbeholder seg retten til teste varer som psts vre defekte.
Finner KGS Systemer AS varen i orden etter test, m det pregnes at varen sendes i retur sammen med en regning for utfrt arbeid. KGS Systemer AS vil frst etter test foreta en eventuell utskifting/kreditering.

10. Ansvarsbegrensning:

Et erstatningskrav overfor KGS Systemer AS kan ikke overstige fakturabelpet for den solgte gjenstanden.
KGS Systemer AS erstatningskrav er begrenset til direkte tap. KGS Systemer AS hefter ikke for driftstap, avansetap eller andre indirekte tap.
KGS Systemer AS er uten ansvar for forsinkelse eller mangler som skyldes avhjelping eller utskifting eller forsk p dette. KGS Systemer AS er ansvarsfri sfremt flgende forhold forhindrer oppfyllelse av kjpet eller gjr oppfyllelse av kjpet urimelig tyngende.
Arbeidskonflikt eller andre omstendigheter som partene ikke rder over, s som brann, krig, mobilisering eller tilsvarende omfang, rekvirering, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprr og uroligheter, knapphet p transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenking i tilfrselen av drivkraft samt mangler eller forsinkelser av leveringer fra underleverandrer som flge av slike omstendigheter som omtales i dette punktet eller omstendigheter forvrig, som i vesentlig grad har vanskeliggjort KGS Systemer AS oppfyllelse av avtalen. Hvis nevnte omstendigheter har inntruffet fr tilbudet ble fremsatt/avtalen ble inngtt medfrer dette kun ansvarsfrihet sfremt deres innflytelse p avtalens oppfyllelse ikke kunne forutses p dette tidspunktet.

11. Produktansvar:

I den grad annet ikke flger av norsk retts ufravikelige regler om produktansvar, gjelder flgende begrensninger: KGS Systemer AS er kun ansvarlig for skade forrsaket av en vare levert av KGS Systemer AS i det omfang det kan bevises at skaden skyldes dennes feil eller forsmmelse.

12. Milj/Returhndtering:

KGS Systemer AS er medlem av RENAS AS. P RENAS AS hjemmeside, www.renas.no finnes opplysninger vedr. avfallshndtering.

13. Transport av rettigheter og plikter:

KGS Systemer AS er berettiget til overta samtlige rettigheter og plikter i henhold til avtale overfor tredjepart.

14. Tvister:

Enhver tvist mellom KGS Systemer AS og kjper skal avgjres etter norsk rett og med Nord-Troms tingrett som verneting.


Oppdatert juni 2015


Vare- og besksadresse

KGS Systemer as
Sykehusvegen 21
9019 Troms

Google maps

Postadresse

KGS Systemer as
Postboks 6400
Forskningsparken
9294 Troms

Kontakt oss

Telefon: 777 52 910
E-post: kgs@kgs.no
Org.nr: NO966783613MVA

KGS Logo

                                   

 Copyright 1986 - 2024 KGS Systemer as.KGS Logo